Kjøpsbetingelser Providavarmeshop.no

Standard salgsbetingelser for nettbutikken på providavarmeshop.no ved salg av produkter.

MERK:
FRAKT TILKOMMER ETTER GJELDENDE SATSER.
FAKTURA FØLGER VAREN(E) MED BET.FRIST 10 DAGER

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.providavarmeshop.no
Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken på
providavarmeshop.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget
for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon
om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling.

1. Parter

Selger er: Provida Varme AS. Forretningsadresse: Narverødveien 40, 3113 Tønsberg,
registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no ) med org.nr. 918 610 480, telefon: 40 10 57 00, e-post: [email protected] og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”.
Kjøper er: den personen eller det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det
følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av
deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår
markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren
automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt
sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og
undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar
imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke
kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen
måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom
produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

4. Priser

Provida Varme AS har faste priser på de varer som tilbys. Alle priser er oppgitt inklusiv
merverdiavgift. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før
bestilling. Frakt tilkommer etter gjeldene satser

5. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom faktura eller evt betalingsløsning. Faktura utstedes
ved forsendelse og forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i
rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-
17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med
lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

6. Forbrukerkjøp

6.1 Betaling

Leveranser til privatpersoner kan betales via Stripe eller faktura. Varer kan i spesielle tilfeller
sendes per postoppkrav. Det må i så fall avtales med en av våre selgere. Privatpersoner har
angrerett etter angrerettloven.

6.2 Angrerett

Er du forbruker har du lovbestemt angrerett. Ihht kjøpsloven har du 14 dagers angrefrist. 

Ved retur av varer innenfor angrefristen skal varen(e) være pakket i original emballasje og alle deler skal medfølges, så som manualer, fjernkontroller, braketter etc. Dersom varen ikke sendes i original emballasje eller ikke alle deler medfølger, vil returen ikke aksepteres og kunden vil bli belastet 50% av leveransens verdi. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten skal vedlagte Angreskjema fylles ut og sendes oss. Kostnad for returfrakt belastes kunde. 

Retur av varer etter utløpt angrefrist som ikke skyldes feil eller mangler ved produktet vil ikke bli akseptert. 

Alle varer som returneres etter avtale skal være pakket i original emballasje og alle deler skal medfølges, så som manualer, fjernkontroller, braketter etc. Dersom varen ikke sendes i original emballasje eller ikke alle deler medfølger, vil returen ikke aksepteres og kunden vil bli belastet 50% av leveranses verdi. 

7. Levering og forsinkelse

Leveringstid på standard varesortiment er estimert til 2-5 dager. Varene sendes fra oss innen 48 timer etter bestillingen er mottatt hos oss. Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt som ovenfor. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, eller heve avtalen. 

8. Undersøkelse av produktene

Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om
leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under
transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært
oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve
retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge
når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes
oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig
og at det vedlegges dokumentasjon, så som bilder. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle
reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller
feilretting.

10. Vareretur

Vareretur som skyldes brekkasje, manko, eller feillevering, må rapporteres til Provida Varme
senest 2 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhånds-godkjennes av Provida
Varme. (e-post: [email protected] eller på tlf. 40 10 57 00) og forsendelsesmåte avtales.
Kun feil forårsaket av Provida Varme (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet)
gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil retur ikke aksepteres.
Alle varer som returneres etter avtale skal være pakket i original emballasje og alle deler skal
medfølges, så som manualer, fjernkontroller, braketter etc. Dersom varen ikke sendes i
original emballasje eller ikke alle deler medfølger, vil returen ikke aksepteres og kunden vil
bli belastet 50% av leveranses verdi.

11. Uavhentede bestillinger

Dersom en bestilling ikke hentes ut eller nektes mottatt, for deretter å bli returnert til Provida
Varme AS uten at dette er godkjent og akseptert, vil kunden bli belastet fraktkostnadene i
tillegg til et faktura- og håndterings-gebyr på Kr 250.-

12. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og
omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Tvister

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Løses ikke saken i minnelighet avtales Tønsberg Tingrett som verneting.